Binnen de visie van evangeliegemeente De Deur staan er 5 kenmerken centraal:

Jezus Christus centraal stellen


 • Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de levende God. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.
 • Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
 • Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren.
 • Hij zal spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.


De autoriteit van de Bijbel


 •  De Bijbel is het onfeilbare Woord van God en gezaghebbend op elk gebied.
 • God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
 • God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
 • God is een drie-éénheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Nadruk op persoonlijk geloof


 • Elk persoon is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij die persoon zich van zijn of haar zonden bekeerd en volledig zijn of haar geloof in Jezus Christus plaatst en zo het eeuwig leven ontvangt.
 • Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder voor de mens, Hij is voor eeuwig Dezelfde.
 • Eke volgeling van Jezus behoort in water gedoopt te worden. De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling.
 • Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft en zich laat dopen zal behouden zijn.
 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.


Gebed


 • Bidden is praten en contact zoeken met God.
 • Door Jezus Christus kan elke gelovige tot de Vader bidden en Zijn belofte is dat Hij ons zal horen en verhoren.


Zending


 • De grote opdracht die Jezus elke kerk geeft luidt: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mattheus 28:19). Deze opdracht is nooit ingetrokken!
 • Evangelisatie wordt niet gedaan door ‘iets’ maar door iemand. Daarom gaan we wekelijks de binnenstad van Hilversum in of deur-aan-deur, om te getuigen van ons geloof.